Uncategorized

1000ம் ஒத்த கருத்து சொற்கள்

அன்பு – நேயம்
அங்காடி – சந்தை
அகதி – கதியற்றவன்
அசதி – அயர்ச்சி
அச்சம் – பயம்

அருவி – ஆறு
அந்தகாரம் – இருள்
அண்மை – சமீபம்/ அருகு
அகந்தை – செருக்கு
அறிவுரை – புத்திமதி

அனுகூலம் – நன்மை
அன்பளிப்பு – நன்கொடை
அற்புதம் – புதுமை
அஞ்சலி – வணக்கம்
அடவி – காடு

அடிசில் – உணவு
அணங்கு – தெய்வப்பெண்
அதரம் – உதடு
அந்தம் – முடிவு
அகம் – உள்ளம்

அக்கினி – நெருப்பு
அழகு – எழில்
அபாயம் – ஆபத்து
அப்பு – நீர்
அமர்- போர்

அம்புயம் – தாமரை/ பங்கயம்
அலுவல் – வேலை
அல் – இரவு
அவனி – பூமி
அறம் – தருமம்

அறிவாளி – அறிஞர்
அன்னம் – சோறு
அமைதி – அடக்கம்
ஆசிரியன் – உபாத்தியாயன்
ஆதி – தொடக்கம்

ஆயுள் – வாழ்நாள்
ஆழி – கடல்
ஆசை – விருப்பம்
ஆவி – உயிர்
ஆணை – கட்டளை

இடுக்கண் – துன்பம்
இரை – உணவு
இறப்பு – மரணம்
இறுதி – முடிவு
இணங்கல் – சம்மதித்தல்

இரத்தம் – குருதி/ உதிரம்
ஈகை – கொடை
ஈதல் – கொடுத்தல்
உரம் – வலிமை/பசளை
உறுப்பினர் – அங்கத்தவர்

உபதேசம் – போதனை
உண்டி – உணவு
உளவுதல் – ஆராய்தல்
உறவினர் – தமர்
ஏர் – கலப்பை

ஏகம் – ஒன்று
ஐயம் – சந்தேகம்
ஐயை – தலைவி
ஒளி – வெளிச்சம்
ஒலி – சத்தம்

ஒடுக்குதல் – அடக்குதல்
ஓம்பல் – பாதுகாத்தல்
ஒளடதம் – மருந்து
கவி – பாட்டு
கலை – வித்தை

களங்கம் – குற்றம்
கர்வம் – ஆணவம்
களிப்பு – மகிழ்ச்சி
கலம் – பாத்திரம்
காடு -வனம்/ ஆரணியம்

கீர்த்தி – புகழ்
குரங்கு – வானரம்
குறி – அடையாளம்/இலக்கு
குற்றம் – மாசு
கூடு – அடைப்பு/பறவைக்கூடு

கோ – அரசன்
கோபம் – சீற்றம்
சங்கதி – செய்தி
காப்பு – வளையல்
சலம் – நீர்

சாலை – வீதி
சிந்தனை – நினைவு
சில்லு – சக்கரம்
சீற்றம் – கோபம்
செவி – காது

செய்தித்தாள் – நாளிதழ்
சேய்மை – தூரம்
சோகம் – கவலை
தோழர் – நண்பர்
நதி – ஆறு

நகை – ஆபரணம் /இகழ்ச்சி
நாடு – தேசம்
நிரை – வரிசை
நூல் – பனுவல்
மறை – வேதம்

மனம் – உள்ளம்
மன்னன் – வேந்தன்
மடல் – காகிதம்
மனிதன் – மானுடன்
மகன் – புத்திரன்

மதி – சந்திரன்/அறிவு
மாற்றான் – பகைவன்
மிடி – வறுமை
முடி – கிரீடம்/குடுமி
பங்கயம் – தாமரை

பணி – தொண்டு
பணிவு – அடக்கம்
படை – சேனை/அடுக்கு
பரவை – கடல்
பாவை – பெண்

புகழ்ச்சி – பாராட்டு
புனிதம் – தூய்மை
புராதனம் – பழமை
பெயர் – நாமம்
பொல்லாங்கு – குற்றம்

வயல் – கழனி
வள்ளல் – கொடையாளி
வணிகன் – வியாபாரி
வளி – காற்று
வடு – குற்றம்/ தழும்பு

வறுமை – நல்குரவு
வாகை – வெற்றி
விண்மீன் – நட்சத்திரம்
விரோதம் – பகை
வீதி – தெரு
வைகறை – அதிகாலை

வெப்பம் – சூடு
வெட்கம் – நாணம்
வேழம் – யானை
வேடிக்கை – வினோதம்

அரசன் – மன்னன்
அகம் – உள்ளம்
அக்கறை – ஆர்வம்
அக்கிரமம் – அநியாயம்
அகங்கை – உள்ளங்கை

அகதி – கதியற்றவன்
அங்காடி – சந்தை
அங்கு – அவ்விடம்
அச்சம் – பயம்
அஞ்சலி – வணக்கம்

அடவி – காடு
அச்சன் – தந்தை
அடிசில் – உணவு
அடியிடல் – தொடங்குதல்
அடைதல் – சேர்தல்

அண்ணம் – மேல்வாய்
அன்னம் – உணவு
அண்மை – சமீபம்
அணங்கு – அழகு , பெண், தெய்வமகள்
அணை- வரம்பு

அண்ணல் – சிறந்தோர், தலவர்
அதரம் – உதடு
அத்தனையும் – யாவும்
அத்தி – எலும்பு, ஒருவகை மரம்
அந்தம் – முடிவு

அந்திநேரம் – மாலைநேரம்
அபயம் – அடைக்கலம்
அகங்காரம் – ஆணவம்,செருக்கு, அகந்தை
அக்கரம் – எழுத்து
அக்கினி – நெருப்பு
அங்கத்துவம் – உறுப்புரிமை

அகண்டம் – முழுமை
அகம்பாவம் – தற்பெருமை
அச்சாரம் – முன்பணம்
அசுவம் – குதிரை
அஞ்சுதல் – பயப்படுதல்

அடர்த்தி – செறிவு
அச்சாணி – சக்கரக் காப்பாணி
அடிமை – தொண்டன்
அடையாளம் – சின்னம்
அடைக்கலம் – தஞ்சம்

அணிகலன் – ஆபரணம்
அனல் – தீ , சூடு
அண்டம் – உலகம்
அதிதி – விருந்தினர்
அதர் – வழி

அத்தை – மாமி
அபசாரம் – குற்றம்
அந்தரங்கம் – இரகசியம்
அவதாரம் – திவ்யபிறப்பு
அன்பு – நேசம்

அற்புதம் – அதிசயம்
அஞ்சல்தலை – முத்திரை
அல் – இரவு
அந்நியர் – பகைவர்
அநீதி – அநியாயம்
அழகு – வடிவு

அழைத்தல் – கூப்பிடுதல்
அறிதல் – தெரிதல்
அரண் – கோட்டை
அரன் – சிவன்
அறிவியல் – விஞ்ஞானம்

அலகு – சொண்டு
அளகு – பெட்டைக்கோழி
அளி – கொடு, வண்டு
அலி – பேடி
அளித்தல் – கொடுத்தல்

அழித்தல் – இல்லாமல் செய்தல்
அலை – திரை
அளை – புற்று
அழை – கூப்பிடு
அல்லல் – துன்பம்
அவி – தேவர் உணவு

அழி பசி – மிகுந்த பசி
அபாயம் – ஆபத்து
அனுமதி – உத்தரவு
அறம் – தருமம்
அமைச்சர் – மந்திரிமார்
அலங்கரித்தல் – அழகுபடுத்தல்

அரசிறை – வரி
அறிஞர் – சான்றோர்
அடி – பாதம்
அரி – சிங்கம்
அசைதல் – ஆடல்

அந்தணர் – மறையவர்
அறிவு – ஞானம்
அரவம் – பாம்பு ,சத்தம்
அலர் – பூ
அம்பலம் – சபை
அம்பு பாணம்

அத்திரம் – கணை
அனங்கன் – காமன்
அரி – பரி
அமர் – யுத்தம்
அழல் – நெருப்பு
அவனி – உலகம்

அமுது – உணவு
அயன் – பிரமன்
அரங்கம் – நாடக சாலை
அருள் – இரக்கம்
அரற்றல் – அழுதல்
அவா – விருப்பம்

அரவம் – ஒலி
அருகுதல் – குறைதல்
அளகம் – கூந்தல்

அம்புலி – சந்திரன்
அண்ணன் தமைமன்
அனந்தல் – நித்திரை
அம்புயம் – தாமரை

அப்பு – நீர்
அருந்துதல் – உண்ணல்
அகிலம் – பூமி
அரிவை – பெண்
அந்தகன்- எமன்
அறவர் – முனிவர்

அசலம் – மலை
அயர்வு – சோர்வு
அகற்றுதல் – நீக்குதல்

ஆசனம் – இருக்கை
ஆணை – கட்டளை
ஆதிக்கம் – முதன்மை
ஆவி – உயிர்
ஆகாயம் – விசும்பு

ஆயர் – கோவலர்
ஆடி – கண்ணாடி ,ஒரு மாதம்
ஆடல் – அசைதல்
ஆறு – நதி, வழி

ஆனந்தம் – மகிழ்ச்சி
ஆபரணம் – நகை
ஆழி – கடல்
ஆளி – யானை
ஆலி – அமுதம்

ஆரம்பம் – தொடக்கம்
ஆற்றல் – வலிமை
ஆலம் – நஞ்சு
ஆழம் – தாழ்வு
ஆல் – ஆலமரம்

ஆள் – ஆட்சி செய்
ஆழ்வார் – விஷ்ணு பக்தர்
ஆள்வார் – ஆளுவோர்
ஆசிரியர் – குரு
ஆனி – மாதப் பெயர்

ஆரவாரம் – சத்தம்
ஆயத்தம் – ஏற்பாடு
ஆபத்து – அபாயம்
ஆதி – ஆரம்பம், தொடக்கம்
ஆசை – விருப்பம்

ஆடை – உடை
ஆசாரம் – ஒழுக்கம்
ஆரணம் – வேதம்
ஆணி- இரும்பு ஆணி
ஆர- நிறைய

ஆணம் – குழம்பு
ஆனம்- தெப்பம்
ஆலல் – ஆடல்
ஆசு – குற்றம்
ஆனை – யானை

ஆண் – ஆண்மை
ஆன்- பசு
ஆ- பசு
ஆசான் – குரு
ஆகாரம்- உணவு

ஆரணியம் -காடு
ஆர்ப்பு – ஒலி
ஆசாடபூதி – மோகக்காரன்
ஆசி- வாழ்த்து
ஆடகம்- பொன்

ஆயுதம் -கருவி
ஆசீர்வாதம் -வாழ்த்து
ஆடவன் -ஆண்மகன்
ஆட்கொள்ளல்- அடிமையாதல்
ஆட்சேபம் -மறுப்பு

ஆணவம் -செருக்கு
ஆணித்தரம் -உறுதி
ஆணை -சத்தியம்
ஆண்டகை -சிறந்தோன்
ஆண்டு -வருடம்

ஆதவன் – சூரியன்
ஆதாரம் -பற்றுக்கோடு
ஆதிகாலம் – முற்காலம்
ஆமோதித்தல் உடன்படல்
ஆயன் -இடையன்

ஆயுள் -வாழ்நாள்
ஆரம்- மாலை
ஆரவாரம் -பேரொலி
ஆராதனை -வணக்கம்
ஆரோக்கியம் -நோயின்மை

ஆர்வம் -விருப்பம்
ஆலம் – விடம்
ஆவணம் – பதிவேடு
ஆவி -உயிர்
ஆவேசம் -சன்னதம்

ஆற்றாமை -பொறுக்க இயலாமை
இகல் -பகை
இகழ்ச்சி -அவமதிப்பு
இங்கிதம் -இனிமை ,நோக்கம்
இசை -சங்கீதம்

இச்சை- விருப்பம்
இடுகாடு -சுடுகாடு
இணக்கம் – உடன்பாடு
இடுக்கண் -துன்பம்
இணைதல் -சேர்தல்

இனைதல் -வருந்துதல்
இளை – களைப்படை
இழை – அணிகலம்
இறுமாப்பு -செருக்கு
இன்னல் -துன்பம்

இறை- கடவுள்
இலை -தழை
இழி – நிந்தி
இரை- உணவு
இரங்கல் -உருகல்

இறங்கல் – கீழ் வருதல்
இரவி -சூரியன்
இறும்பு -இள மரக்காடு
இணை- ஒத்து இருத்தல்
இதழ் -உதடு

இம்மை -இப்பிறப்பு
இயந்திரம் -பொறி
இயமன் – கூற்றுவன்
இரண்டகம் -துரோகம்
இரதம் – தேர்

இரத்தம் -குருதி
இரம்மியம் -மனநிறைவு
இரவலர் -பிச்சை எடுப்போர்
இராசதானி -தலைநகர்
இலகு -எளிது
இலக்கம் -எண்

இலக்கு -குறிக்கோள்
இலக்குமி -திருமகள்
இலட்சிணை -அடையாளம்
இலஞ்சம் -கையூட்டு
இலட்சணம் -இலக்கணம்
இலட்சியம் -குறி

இலம்பாடு -வறுமை
இலாவணியம் -அழகு
இலிங்கம் -அடையாளம்
இலௌகீகம்- உலக சம்பந்தம்
இல் -வீடு

இளமை -முருகு
இறுதி -முடிவு
இறைச்சி – ஊன்
இறைமை -தலைமை
இறைவன் -கடவுள்

இன்பம் -ஆனந்தம்
இன்னல் -துன்பம்
இன்னார் -பகைவர்
இனியார் -நண்பர்
இரக்கம் -மன உருக்கம்

இறக்கம் -சரிவு
இருத்தல் -அமர்ந்திருத்தல்
இறுத்தல் – செலுத்துதல்
இலவு -பஞ்சு
இழவு -மரணம்

ஈகை – கொடை
ஈசன் -கடவுள்
ஈடுபாடு -விருப்பம்
ஈடேறுதல்- உய்வடைதல்

ஈதல்- கொடுத்தல்
ஈழம் -இலங்கை
ஈறு- முடிவு

உடம்பு -தேகம், காயம்
உண்ணுதல் -அருந்துதல்
உன்னுதல் -நினைத்தல்
உலவு -உலவுதல்

உழவு -பயிர்த்தொழில்
உரி -தோல்
உறி- பொருள் வைக்கும் உறி
உறக்கம் -நித்திரை
உவகை -ஆனந்தம்

உளி – ஒரு கருவி
உளை -வருத்து
உரப்பு -அதட்டு
உரவு – வலிமை
உறவு – சுற்றம்

உரஞ்சுதல் -தேய்த்தல்
உறிஞ்சு- உள்ளே உள்ளே ஈவு
உறுக்கல்- அதட்டல்
உடு -நட்சத்திரம்
உடுக்கை -ஆடை

உடைமை -செல்வம்
உட்கிடக்கை -மனக்கருத்து
உண்டி -உணவு
உதரம் -வயிறு
உதிரம் -இரத்தம்

உதாசீனம் -அலட்சியம்
உதாரணம் – மேற்கோள்
உத்தரவு -கட்டளை
உபகாரம்- உதவி
உபதேசம் -போதித்தல்

உபவாசம் -நோன்பு
உபாயம் -தந்திரம்
உமிழ்தல் -துப்புதல்
உம்பர் -தேவர்
உயில் -மரண சாசனம்

உய்தி -ஈடேற்றம்
உருளி- சில்லு
உரோமம் -மயிர்
உலா -பவனி
உவரி -கடல்

உழுபடை -கலப்பை
உள்ளம் -மனம்
உற்சவம் -திருவிழா
உதயம் -புலரி ,வைகறை
உண்மை -சத்தியம்

ஊறு- இடையூறு
ஊக்கம் -முயற்சி
ஊண்- உணவு
ஊதியம் -சம்பளம்
ஊர் -கிராமம்

ஊர்தி -வாகனம்
ஊழி- உலக முடிவு
ஊழியம் – தொண்டு
ஊழ்- விதி

எருது -இடபம்
எண்- இலக்கம்
என் -என்னுடைய
எரி -நெருப்பு

எறி -வீசு
எச்சரிக்கை -முன்னறிவிப்பு
எச்சில் -உமிழ்நீர்
எண்ணம் -நினைப்பு

எயிறு -பல்
எழில் -அழகு
எழுச்சி- கிளர்ச்சி
எள்ளல் – இகழ்ச்சி
எயில் – வேலி, அரண்

ஏகம் -ஒன்று
ஏகாந்தம் -தனிமை
ஏதிலார் -பகைவர்
ஏது -காரணம்

ஏந்திழை- பெண்
ஏமம் -பாதுகாப்பு
ஏரி- நீ்ர்நிலை

ஏளனம் -இகழ்ச்சி
ஏறு- எருது
ஏற்றம் -உயர்வு
ஏற்பாடு -ஒழுங்கு

ஐக்கியம் -ஒற்றுமை
ஐங்கரன் -விநாயகர்
ஐஸ்வரியம்- செல்வம்
ஐயப்பாடு -சந்தேகம்

ஒறு- தண்டி
ஒத்தாசை – உதவி
ஒப்பந்தம் – உடன்படிக்கை
ஒலி- சத்தம் ,ஓசை
ஒழி -முடித்துவிடு

ஒளி -பிரகாசம்
ஒப்பனை – அலங்கரித்தல்
ஒப்பம் -கையொப்பம்
ஒப்புரவு -உலக ஒழுக்கம்

ஒய்யாரம் -ஆடம்பரம்
ஒழுக்கம் -நடத்தை
ஒற்றர்- தூதர்

ஓம்படை -பாதுகாப்பு
ஓலக்கம் – சபா மண்டபம்

ஔடதம்- மருந்து
ஔவியம்- பொறாமை

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

வணக்கம்! Ad Blocker யூஸ் பண்றீங்களா?

தொடர்ந்து கல்வி உலகு இணையத்தளத்தை படிக்க Ad Blocker-ல் Kalviulagu வலைதளத்தை exclude செய்யுங்கள்.